Generalni konzulat RS Trst /Slovenska kultura /

Slovenska kultura

Majhno je lepo. In pametno.

Slovenija je odličen  cilj za doživetje Evrope v malem. Raznolike kulture se prepletajo na  majhnem prostoru zelene dežele med Alpami in Jadranom. Vrstijo se naselja pod griči s cerkvami in gradovi ter ob poljih s kozolci.  Prometne povezave so dobre, z avtomobilom  je praktično vse dosegljivo v dobri uri ali dveh. 

Kulturna dediščina sega od unikatne, 60 tisoč let stare neandertalčeve piščali, najstarejšega glasbila na svetu, do dragotin, kakor je Vaška situla, ter do telefona oblikovalca Davorina Savnika, ki je razstavljen  tudi v MoMA v New Yorku. Slovenija hrani tudi najstarejše leseno kolo voza na svetu. Obiskovalec se lahko sprehodi ob antičnih najdbah, srednjeveških objektih, baročnih umetninah in art nouveau, ob izdelkih kroparskih kovačev ali klekljanih čipkah. Kulturo pa soustvarjajo pustna rajanja, sejmi ljudske ustvarjalnosti pa velikonočni Škofjeloški Pasijon in množične poletne prireditve na Lentu v Mariboru.  

Mreža muzejev ohranja več sto obnovljenih gradov in dvorcev, pa tudi opuščene rudniške rove na UNESCOvem seznamu (v Idriji) ali pa Planinski muzej v Mojstrani. Pot miru povezuje prostore in muzeje Soške fronte iz prve svetovne vojne (mednarodno nagrajeni muzej 1. Svetovne vojne v Kobaridu), kar je opisoval Ernest Hemingway v romanu Zbogom, orožje. 

Glavno mesto Ljubljana ponuja večino vsebin metropol, a na človeku prijazen način. Plasti dediščine nadgrajuje arhitekturni velikan Jože Plečnik (1872–1957), ki je ob arhitekturah na Dunaju in ob urejanju Prage večino svojega opusa namenil mostovom, cerkvam in palačam rodne Ljubljane. Tradicionalno in urbano jedro nove generacije plemenitijo v alt-art središču Metelkova mesto in v kulturni tovarni Rog. Po starem mestnem jedru vodijo označene kulturne poti, dosegljive peš ali s kolesom.  

Simfonični orkestri in operno-baletna ansambla domujejo v Ljubljani in Mariboru. Mreža gledališč je razširjena po vsej državi, posamezne predstave pa pogosto in zelo uspešno gostujejo po Evropi in tudi širše, zlasti tiste, ki črpajo iz bolj avantgardnih estetskih pristopov. Tudi slovenski filmski ustvarjalci so redni gostje in pogosto tudi nagrajenci mednarodnih filmskih festivalov. Mednarodna bienala v Sloveniji sta posvečena grafiki in oblikovanju.. Kiparji vsega sveta so ustvarjali forme vive v Kostanjevici, Portorožu in na Ravnah, v Sloveniji deluje tudi več izjemnih fotografov. 

Slovenska književnost, rojena 1550,  je svoj prvi umetniški vrh  dosegla z romantičnim lirikom Francetom Prešernom (1800–1849), nato pa z modernisti Srečkom Kosovelom (1904–1926), Edvardom Kocbekom (1904–1981) in Tomažem Šalamunom (1941–2014). Poezija je jedro dveh uveljavljenih literarnih festivalov, Vilenice na Krasu ter Dnevov poezije in vina na Ptuju.  

Festivali vseh umetnosti in ciljnih javnosti so enakomerno razporejeni po vsej državi in letnih časih, seveda pa je gostota večja poleti. Festival Ljubljana vsako leto predstavi nekaj izjemno uglednih imen klasične glasbe, na obnovljenih gradovih so vrhunski koncerti stare glasbe. Raznolike prireditve so še v mediteranskem, Tartinijevem Piranu. Narodno-zabavno glasbo Avsenikov in drugih poslušajo po vsej Sloveniji pa tudi v drugih alpskih deželah. Marsikje je mogoče poslušati  različne žanre, denimo jazz (ljubljanski jazz festival je eden starejših v Evropi) ali na sotočju dveh gorskih rek v Tolminu odlična festivala heavy metala in punk-rocka. 

Raznolika kultura je odličen razlog za obisk Slovenije: je butična, cenovno sprejemljiva in zlahka dostopna za neposredno druženje z ustvarjalci, ponuja pa vsebine za vse okuse in generacije.

 

Vabimo vas, da obiščete spletno stran:  

www.culture.si

 

Dobrodošli!

20. 03. 2014

Presentazione della cultura slovena

Small is beautiful. And Smart.

La Slovenia è una meta perfetta per vivere l'Europa in miniatura. Sul piccolo territorio del verde paese tra le Alpi e l'Adriatico s'intrecciano culture diverse. Ai piedi delle colline, su cui troneggiano chiese e castelli, e lungo i campi con i tipici “kozolci”, ovvero rastrelliere per il fieno, si susseguono paesi e borghi. Grazie ai buoni collegamenti stradali, qualsiasi punto del paese è, in macchina, raggiungibile in una o due ore. 

Il patrimonio culturale va dal 60 millenario flauto di Neanderthal, uno dei più antichi strumenti musicali al mondo e unico del suo genere, ai tesori quali la situla di Vače e il telefono del designer Davorin Savnik, esposto al celebre MoMA di New York. In Slovenia si è conservata anche la più vecchia ruota di legno con asse al mondo. I visitatori possono passeggiare lungo gli antichi ritrovamenti e gli edifici medievali, ammirare le opere dell’arte barocca e dell'Art Nouveau, i prodotti dei fabbri di Kropa e i merletti a tombolo di Idrija. Alla cultura contribuiscono, però, anche le feste di carnevale, le fiere di creatività popolare, la Passione di Cristo commemorata a Škofja Loka con la tradizionale processione e gli spettacoli estivi al Lent di Maribor.    

La rete dei musei si cura della manutenzione di centinaia di castelli e palazzi rinnovati, così come delle abbandonate gallerie minerarie di Idrija, iscritte alla Lista dell’UNESCO, e del Museo alpino di Mojstrana. Il Sentiero della Pace collega i luoghi e i musei del Fronte Isontino della Grande guerra (Museo della prima guerra mondiale a Kobarid/Caporetto, premiato a livello internazionale), i cui eventi sono stati descritti da Ernest Hemingway nel suo romanzo Addio alle armi.  

Lubiana, la capitale, offre la maggior parte dei contenuti proposti dalle metropoli, sempre, però, a misura d’uomo, in modo cordiale e amichevole. Il patrimonio culturale è stato implementato con le opere architettoniche del celebre architetto sloveno Jože Plečnik (1872-1957), che, oltre a lasciare l’impronta della sua architettura a Vienna e Praga, ha dedicato la maggior parte del suo genio artistico a ponti, chiese e palazzi della nativa Lubiana. Le nuove generazioni arricchiscono il nucleo tradizionale e urbano con le loro attività nel centro alt-art di Metelkova mesto e nella Fabbrica Cultura Rog. Il centro storico è attraversato da itinerari culturali, dotati di precise indicazioni e accessibili a piedi o in bici.

Orchestre sinfoniche e Teatri dell’Opera e Balletto sono di casa a Lubiana e Maribor. La rete dei teatri è diffusa in tutto il paese, alcuni spettacoli ottengono in tournée per l’Europa e oltre i suoi confini molto successo, in particolare, quegli dagli approcci estetici più all’avanguardia. Anche gli autori cinematografici sloveni sono, regolarmente, ospiti e spesso vincitori di premi ai festival internazionali. Le due Biennali internazionali sono dedicate alla grafica e al design. Scultori di tutto il mondo partecipano alle Forme Vive di Kostanjevica, Portorose e Ravne; la Slovenia vanta anche diversi fotografi eccezionali. 

La letteratura slovena, le cui origini risalgono al 1550, tocca per la prima volta il culmine con il poeta romantico France Prešeren (1800-1849), e poi con i modernisti Srečko Kosovel (1904-1926), Edvard Kocbek (1904-1981) e Tomaž Šalamun (1941-2014). La poesia è l’anima di due rinomati festival letterari, Vilenica sul Carso e Giorni di poesia e del vino a Ptuj.  

Festival di ogni genere artistico e per ogni tipo di pubblico, sono distribuiti in modo uniforme in tutto il paese e in tutte le stagioni e, naturalmente, la densità è più alta in estate. Il Ljubljana Festival presenta ogni anno alcuni nomi di spicco della musica classica, i castelli rinnovati ospitano ottimi concerti di musica antica. Altri eventi interessanti hanno luogo anche nella città mediterranea di Pirano, la città di Tartini. La musica popolare degli Avsenik e di altri complessi musicali è popolare in tutta la Slovenia e anche in altri paesi alpini. In molti luoghi è possibile ascoltare diversi generi di musica, come il jazz (il Ljubljana Jazz Festival è uno dei più antichi in Europa), o il heavy metal e punk rock al grande festival MetalDays alla confluenza dei due fiumi di montagna a Tolmino.  

La varietà dell'offerta di eventi culturali è un ottimo motivo per visitare la Slovenia: sono raffinati, convenienti, facilmente accessibili per la socializzazione diretta con gli artisti e offrono contenuti per tutti i gusti e tutte le generazioni. 

 

Vi invitiamo a visitare il sito web: www.culture.si

Benvenuti!