Generalni konzulat RS Trst /Novice /
29.10.2014  

Razpis letu 2015: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

REPUBLIKA SLOVENIJA URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
Javni razpis za razpisno področje A v letu 2015:
finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/2006) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Urad).
2) Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2015: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu (v nadaljevanju: javnega razpisa) je vzdrževanje struktur in dejavnosti organizacij Slovencev v sosednjih državah.
3) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa organizacij Slovencev v sosednjih državah.
4) Prosilci javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki delujejo  na področju avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu.
5) Pomen izrazov
Redna dejavnost/program so redne naloge in aktivnosti, ki jih prosilec opravlja vsako leto in so njegova trajna dejavnost.
Krovne organizacije so tiste reprezentativne organizacije narodne skupnosti, ki povezujejo registrirane organizacije in društva slovenske skupnosti in ki delujejo vsaj deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju poselitve.
6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- da si s trajno dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev njihove slovenske identitete;
- da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo;
- da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore, so:
- izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti;
- obseg in kakovost delovanja;
- velikost in razvejanost strukture;
- načrti delovanja;
- dejanski stroški in potrebe;
- nujnost zadev;
- simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega delovanja ali materialnega pričevanja;
- višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka.
Posamezne vloge so lahko pred dokončno odločitvijo strokovne komisije glede sofinanciranja  usklajene tudi z drugimi državnimi institucijami.
8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v zamejstvu v letu 2015 znaša 5.700.000 EUR. Višina sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2015 ustrezno spremeni.
Sredstva, dodeljena za leto 2015, morajo biti porabljena v letu 2015.
9) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorec pogodbe) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.uszs.gov.si .
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, tel. 01 230 80 00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.
10) Način prijave
Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena sprejemna mesta.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem in na Dunaju svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO), Gabelsbergerstrasse 5/2, A-9020 Celovec/Klagenfurt, Avstrija.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb, Hrvaška.
Prosilci iz Republike Italije svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Sveta slovenskih organizacij (SSO), Ul./Via del Coroneo 19, 34133 Trst /Trieste, Italija.
Prosilci iz Republike Madžarske svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/ Szentgotthárd, Madžarska.
Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
- vidna oznaka: "NE ODPIRAJ - Prijava na razpis - Slovenci v zamejstvu 2015"
- polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne organizacije/Urada), kot je navedeno zgoraj
- naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
11) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 17.11.2014 oz. do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena na zgoraj navedenih sprejemnih mestih.
Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
12) Odpiranje vlog
Posebne komisije za odpiranje bodo pričele z odpiranjem vlog najkasneje 19.11.2014.
odpiranje vlog ni javno.
13) Posredovanje usklajenega mnenja krovnih organizacij
Komisije za odpiranje vlog iz zamejstva pripravijo vsebinski povzetek vlog in pridobijo usklajeno mnenje krovnih organizacij o vlogah prosilcev ter vse skupaj posredujejo strokovni razpisni komisiji urada.
Rok za posredovanje usklajenih mnenj komisij iz zamejstva je najkasneje 05.12.2014.
14) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa.
Prijave rednega delovanja/programa, ki ne bodo izpolnjevale omenjenih pogojev, bodo zavrnjene.
Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po prejetju usklajenih mnenj krovnih organizacij.
15) Obveščanje o izboru
 Odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane najkasneje 15.01.2015.
16) Dodatna pojasnila
Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, tel: 01 230 80 00, faks: 01 230 80 17 ter po elektronski pošti na naslovu urad.slovenci(at)gov.si .