Generalni konzulat RS Trst /Novice /
10.01.2013  

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov Slovencev v zamejstvu in po svetu v letu2013

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2013:
finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

 

DOKUMENTACIJA JAVNEGA RAZPISA

 

 

 

 


Vsebina:
1. Obrazec za prijavo
1.1. Podatki o prosilcu
1.2. Pregled prijav po prioritetnem vrstnem redu
1.3. Obrazec za prijavo rednega delovanja organizacije 
1.4. Obrazec za prijavo projekta
2. Navodilo za izpolnjevanje obrazca
3. Navodilo za prijavo
4. Pogoji in merila za dodelitev finančnih sredstev
5. Vzorec ocenjevalnega lista
6. Vzorec pogodbe

 

 

 

 

1. OBRAZEC ZA PRIJAVO
na javni razpis za razpisno področje A v letu 2013:
finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu


1.1. PODATKI O PROSILCU

Prosilec
Uradni naziv prosilca v slovenskem jeziku*.................................................................................
…………………………….…………………………………..……..……………………….....
Uradni naziv prosilca v tujem jeziku............................................................................................
…………………………….……………………………………....……………………………..
Naslov - sedež  prosilca v slovenskem in v tujem jeziku*…………………………………….
............................................................................................................…...………………………
Telefon (obvezno dodati klicno kodo države)*.......................................................................  Faks (obvezno dodati klicno kodo države) …………..................................................................
E-pošta…………....................................…...............................................................................
Odgovorna oseba*: ime in priimek..............................................................................................
        telefon in e-pošta........................................................................................
 Spletni naslov…………………………………………………………………………………..
 
 Bančni podatki
 Naziv banke*…..…………………………………………........................................................
 Naslov banke*..……………………………...…………….…..................................................
 Številka bančnega računa (v državi, kjer delujete)*..................................................................
 SWIFT/BIC/ABA/BSB koda banke*……………………….....................................................
 IBAN številka*…………………………....….............………..................................................
 Davčna številka (samo prosilci iz Republike Slovenije*)……….....……..................................

Članstvo
Število članov društva oz. organizacije*………………………………………………………

Sredstva v letu 2012:
Sredstva, odobrena s strani Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v letu 2012 (za vse projekte in redno delovanje skupaj)* ………………….......................................................EUR

Vsa druga proračunska sredstva, odobrena od drugih ministrstev, uradov, agencij, občin oz. drugih institucij Republike Slovenije (navedite znesek, naziv projekta oz. namen ter institucijo) v letu 2012*
…..............................EUR; projekt/namen……………………….; institucija…………………
…..............................EUR; projekt/namen……………………….; institucija…………………

Sredstva, odobrena s strani državnih inštitucij, nevladnih in drugih organizacij, posameznikov in podjetij v državi, v kateri prijavitelj deluje, v letu 2012*…………………………….…EUR
* Obvezen podatek


1.2. PREGLED PRIJAV po prioritetnem vrstnem redu


   Redno delovanje oz. naslov projekta
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

 


Izjava:
Odgovorna oseba prosilca - z lastnoročnim podpisom in žigom  - POTRJUJEM resničnost vseh navedenih podatkov v vlogi na javni razpis za razpisno področje A za leto 2013 in IZJAVLJAM, da sem seznanjen s pogoji in merili javnega razpisa in jih sprejemam.


Kraj in datum:   Žig:  Ime in priimek odgovorne osebe (tiskane črke):
      ........................................................................
      Podpis
      .........................................................................

 
1.3. PRIJAVA sofinanciranja REDNEGA DELOVANJA


Leto izvedbe: ____________________


Predlog finančne konstrukcije izvedbe rednega delovanja:
PRIHODKI v EUR
1. Lastna sredstva 
 ODOBRENA ZAPROŠENA
2. Skupna sredstva drugih institucij Republike Slovenije, vključno z lokalnimi skupnostmi Republike Slovenije
(obvezno spodaj navedite zneske ločeno po nazivih institucij*)   
INSTITUCIJA1:  
INSTITUCIJA 2:  
INSTITUCIJA 3:  
3. Sredstva sponzorjev 
4. Skupna sredstva s strani institucij države, v kateri živite (izpolnijo prosilci iz tujine)
(obvezno spodaj navedite zneske ločeno po nazivih institucij*)  
INSTITUCIJA1:  
INSTITUCIJA 2:  
INSTITUCIJA 3:  
5. Sredstva, zaprošena pri Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 
6. Drugo (obvezno specificirati*) 
SKUPAJ - celotna vrednost programa 
* Obvezen podatek


Predračun izvedbe rednega delovanja 
ODHODKI v EUR
1. Stroški dela 
1.2. Bruto plače zaposlenih 
       Število zaposlenih* 
1.3. Avtorski honorarji, pogodbeno delo 
1.4. Študentsko delo 
1.5. Drugo (obvezno specificirati*) 
 
2. Materialni stroški 
2.1. Pisarniški material 
2.2. Čistilni in drugi material 
2.3. Elektrika 
2.4. Ogrevanje 
2.5. Nabava knjig, časopisov, strokovne literature,... 
2.6. Tiskanje 
2.7. Drugo (obvezno specificirati*) 
 
3. Stroški storitev 
3.1. Telefon, internet 
3.2. Poštnina 
3.3. Najemnina in obratovalni stroški 
3.4. Kilometrina in drugi potni stroški 
3.5. Reprezentanca 
3.6. Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev 
3.7. Tekoče vzdrževanje 
3.8. Investicije 
3.9. Druge storitve: bančne, odvetniške, knjigovodske, računovodske, zavarovalniške in druge storitve, drugo-obvezno specificirati* 
 
ODHODKI SKUPAJ 
* Obvezen podatek


PRILAGAM (-O) (označite):

1. vsebinsko obrazložitev (obvezna priloga);
2. podpisano in ožigosano lastno izjavo, da prosilec deluje na področju povezovanja in skrbi za Slovence v zamejstvu (obvezna priloga za prosilce iz Republike Slovenije);
3. fotokopijo odprtega bančnega računa prijavitelja;
4. predračune, priporočila;
5. drugo:________________________________________________________________

 
1.4. PRIJAVA PROJEKTA
Naslov projekta: ___________________________________________________________
Leto izvedbe projekta: ________________
Avtor projekta…………………………………...................................................................……
Kontaktna oseba projekta (ime, priimek, tel. št. in e-naslov).......................................................
…………………………………………………………………………………………………..
 Pričetek projekta (dd/mm/llll)……………………………...........................................................
 Konec projekta (dd/mm/llll)………………………………..........................................................
 Št. pripadnikov slovenske skupnosti, sodelujočih v projektu…………………………………...
Št. pripadnikov slovenske skupnosti, na katere se projekt nanaša ……………………………..

Kategorija (obkroži le eno) :

1. Medijsko področje
2. Založništvo (izdaja knjige, CD-ja, itd.)
3. Organizacija kulturne prireditve (gledališke predstave, koncerti, likovne razstave, itd.)
4. Organizacija družabne, športne, šolske in druge prireditve (obletnice, športna tekmovanja, itd.)
5. Gostovanje športne, kulturne, šolske ali druge skupine iz zamejstva v Sloveniji ali drugi državi izven Slovenije oz. iz Slovenije v zamejstvu
6. Strokovno in raziskovalno delo
7. Strokovni posveti, seminarji, tabori,...
8. Drugo (navedite):........................................................................................................................................

Predlog finančne konstrukcije izvedbe projekta:
PRIHODKI v EUR
1. Lastna sredstva 
 ODOBRENA ZAPROŠENA
2. Skupna sredstva drugih inštitucij Republike Slovenije, vključno z lokalnimi skupnostmi Republike Slovenije
(obvezno spodaj navedite zneske ločeno po nazivih institucij*)   
INSTITUCIJA1:  
INSTITUCIJA 2:  
INSTITUCIJA 3:  
3. Sredstva sponzorjev 
4. Skupna sredstva s strani institucij države, v kateri živite (izpolnijo prosilci iz tujine)
(obvezno spodaj navedite zneske ločeno po nazivih institucij*)  
INSTITUCIJA1:  
INSTITUCIJA 2:  
INSTITUCIJA 3:  
5. Sredstva, zaprošena pri Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 
6. Drugo (obvezno specificirati*) 
SKUPAJ - celotna vrednost programa 
* Obvezen podatek

Predračun izvedbe projekta

VRSTA stroškov* VIŠINA stroškov
(v EUR)*
 
 
 
 
 
 
 
 
SKUPAJ 
* Obvezen podatek

 

PRILAGAM (-O) (označite):

1. vsebinsko obrazložitev (obvezna priloga);
2. vabila v primeru gostovanj, recenzije v primeru knjižnih izdaj (obvezna priloga);
3. podpisana in ožigosana lastna izjava, da prosilec deluje na področju povezovanja in skrbi za Slovence v zamejstvu (obvezna priloga za prosilce iz Republike Slovenije);
4. fotokopijo odprtega bančnega računa;
5. predračune, priporočila;
6. drugo:________________________________________________________________

 
2. NAVODILO
za izpolnjevanje prijave na Javni razpis za razpisno področje A v letu 2013: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Pred izpolnjevanjem obrazca za prijavo vam priporočamo, da si podrobno preberete navodila za izpolnjevanje. Prispelih prijav, ki ne bodo v skladu z navodili, komisija ne bo obravnavala.

Obrazec za prijavo obvezno izpolnite v slovenskem jeziku. Prijava mora biti napisana čitljivo in s tiskanimi črkami. Nečitljivo izpolnjene vloge ne bodo obravnavane. Obrazec za prijavo lahko izpolnite tudi elektronsko, ga natisnete, podpišete in ožigosate ter predložite skupaj z ustreznimi prilogami v skladu z navodili za prijavo.

1. Podatki o prosilcu

Vpišete uraden naziv organizacije ali društva, v imenu katerega izpolnjujete prijavo, oziroma svoje ime, v kolikor se prijavljate kot fizična oseba.
Prosilci s sedežem izven Slovenije obvezno vpišejo naziv/svoje ime in naslov tudi v jeziku države, v kateri se nahajajo.
Vpišite kontaktne podatke prijavitelja (organizacije). V primeru, da vaša organizacija nima lastnega faksa ali e-pošte, navedite kontakte (telefonsko številko in e-pošto), na katerih ste dosegljivi in kamor vam lahko pošiljamo nujna sporočila oz. poizvedbe v zvezi z vašo prijavo na razpis.  

Pri vpisovanju bančnih podatkov bodite zelo natančni in izpolnite vse zahtevane podatke. V primeru, da ni pravilno naveden bančni račun v državi, kjer delujete, lahko pride do resnih zapletov pri bančnih nakazilih.
Prijavitelj priloži fotokopijo odprtega bančnega računa, pri čemer je pomembno, da so podatki o nosilcu bančnega računa in prosilcu identični. Nakazila društvom se ne morejo izvajati na bančne račune fizičnih oseb.
V kolikor smo vam sredstva v preteklosti nakazovali preko diplomatskih in konzularnih predstavništev ali preko bančnega računa oziroma sklada ene od krovnih organizacij, in želite tak način izplačila sredstev tudi v prihodnje, to izrecno navedite.
Prosilci s sedežem v Republiki Sloveniji morajo vpisati tudi davčno številko.

Vpišete število članov organizacije oz. društva. V kolikor je prijavitelj fizična oseba, to ustrezno zapiše (»fizična oseba« oziroma »1«).

V kolikor ste bili prejemnik sredstev Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v letu 2012, vpišete skupni znesek, ki vam ga je Urad odobril.

Enako vpišete znesek sredstev, ki so vam jih v letu 2012 odobrili drugi državni organi ali institucije Republike Slovenije. Vpišete tudi namen nakazila ter institucijo, ki vam je sredstva dodelila oziroma nakazala.

Vpišete tudi skupen znesek podpor, ki vam je bil v letu 2012 odobren s strani sofinancerjev v državi, kjer delujete (državni organi, posamezniki, podjetja, krovne organizacije in podobno).

2. Pregled prijav po prioritetnem vrstnem redu

Po prioritetnem vrstnem redu obvezno razvrstite prijavo za sofinanciranje rednega delovanja in/ali vse prijavljene projekte na obrazcu Pregled prijav po prioritetnem vrstnem redu (1.2.).
Strokovna razpisna komisija lahko pri odločanju upošteva tudi naveden prioritetni vrstni red.

Obrazec obvezno podpiše odgovorna oseba organizacije oz. prijavitelj-fizična oseba. Prosilci s sedežem v Republiki Sloveniji morajo vlogo tudi obvezno ožigosati.


3. Prijava rednega delovanja

Prosilci lahko podajo le eno prijavo za sofinanciranje rednega delovanja.

V primeru, da prosilec prosi za večletno financiranje, naj za vsako naslednje leto na dodatnem obrazcu (Obrazec 1.3.) opredeli leto financiranja, predvidene dohodke in stroške rednega delovanja.

V predlogu finančne konstrukcije po rubrikah obvezno navedite predvideno višino sofinanciranja v evrih, kot zahteva tabela.
 
1. Lastna sredstva: vpišete višino sredstev, ki jih boste za navedeni projekt prispevali sami.
2.  Sredstva drugih državnih institucij RS oz. lokalnih skupnostih RS: vpišete skupen znesek zaprošenih in odobrenih sredstev ter specificirate po posameznih institucijah v RS. Velja za vse državne organe (ministrstva, agencije, urade, druge institucije) in institucije lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji.
3.   Sredstva sponzorjev: vpišete višino sredstev, ki ste jo dobili pri sponzorjih.
4.  Sredstva državnih institucij v državi, kjer je sedež organizacije: vpišete skupen znesek zaprošenih in odobrenih sredstev ter specificirate po posameznih institucijah v vaši državi. Velja za vse državne institucije (ministrstva, agencije, urade, druge organe) in institucije lokalnih skupnosti.
5. Sredstva, zaprošena pri Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: vpišete višino sredstev, za katero prosite pri Uradu v okviru razpisa za leto 2012.
6.  Drugo: vpišete višino sredstev, za katero predvidevate, da jo boste pridobili iz drugih virov. Obvezno specificirajte vir dohodka.
Dohodki skupaj: vpišete seštevek vseh prejšnjih vsot.

Vpišite vrsto in višino predvidenih stroškov v zvezi z izvedbo prijavljenega rednega delovanja, torej stroške, povezane z izvajanjem rednih aktivnosti društva oziroma organizacije (npr. plače zaposlenih, najemnina, pisarniški material, stroški storitev, ...).
 
Redno dejavnost prijavitelja zajemajo stroški dela, stroški storitev in materialni stroški. Stroški se lahko sofinancirajo do določene vrednosti:
1) strošek dela: sofinanciranje do 90 %;
2) strošek storitev: sofinanciranje do 100%;
3) materialni stroški: sofinanciranje do 100%.

Navedite celotne stroške, ne glede na zaprošeno vrednost pri Uradu, in sicer v evrih.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje lastnega rednega delovanja in lastnih projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.
Predmet razpisa ni sofinanciranje sredstev za podporo, ki jo krovne organizacije namenjajo članicam. Na razpisu pridobljena sredstva so namenjena izključno sofinanciranju lastnega rednega delovanja in/ali lastnega projekta oziroma projektov posameznega prijavitelja.


4.  Prijava projekta

V kolikor prijavljate več kot en projekt, izpolnite 1 (en) obrazec s podatki o prijavitelju (Obrazec za prijavo 1.1. in 1.2.) in priložite ustrezno število obrazcev za prijavo projektov (Obrazec št. 1.4.).

V primeru, da prosilec prosi za večletno financiranje, naj za vsako naslednje leto na dodatnem obrazcu opredeli leto financiranja, predvidene dohodke in stroške projekta.

Kategorijo, v katero menite, da sodi projekt, ki ga prijavljate, ustrezno označite (obkrožite številko pred navedeno kategorijo/podčrtajte/odebelite). Če ne veste, kam bi ga uvrstili, ali če gre za projekt, ki ne spada v nobeno od navedenih kategorij, ga navedite pod številko 8.
Obkrožite le eno od kategorij.

V predlogu finančne konstrukcije po rubrikah obvezno navedite predvideno višino sofinanciranja v evrih, kot zahteva tabela.
 
1. Lastna sredstva: vpišete višino sredstev, ki jih boste za navedeni projekt prispevali sami (navedite oz. razdelite po posameznih kategorijah: članarina, ostali prispevki članov, dohodki iz lastne dejavnosti-najemnina,naročnina, vstopnina…).
2.  Sredstva drugih državnih institucij RS oz. lokalnih skupnostih RS: vpišete skupen znesek zaprošenih in odobrenih sredstev ter specificirate po posameznih institucijah v RS. Velja za vse državne institucije (ministrstva, agencije, urade, druge institucije) in institucije lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji.
3.   Sredstva sponzorjev in donatorjev: vpišete višino sredstev, ki ste jo dobili pri sponzorjih in donatorjih.
4.  Sredstva državnih institucij v državi, kjer je sedež organizacije: vpišete skupen znesek zaprošenih in odobrenih sredstev ter specificirate po posameznih institucijah v vaši državi. Velja za vse državne institucije (ministrstva, agencije, urade, druge institucije) in organe lokalnih skupnosti.
5. Sredstva, zaprošena pri Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: vpišete višino sredstev, za katero prosite pri Uradu v okviru razpisa za leto 2013.
6.  Drugo: vpišete višino sredstev, za katero predvidevate, da jo boste pridobili iz drugih virov. Obvezno specificirajte vir dohodka.
Dohodki skupaj: vpišete seštevek vseh prejšnjih vsot.

Vpišite vrsto in višino predvidenih stroškov v zvezi z izvedbo prijavljenega projekta (npr. najem dvorane za prireditev, stroški tiska knjige, cena letalskih vozovnic, avtobusnega prevoza, …). Navedite celotne stroške, ne glede na zaprošeno vrednost pri Uradu, in sicer v evrih.
 
 
5.  Dodatna navodila

Vsebine redne dejavnosti ni možno prijaviti kot posamezen projekt. Prav tako ni možno v okviru posameznega projekta prijaviti postavk, ki se drugače nanašajo na redno dejavnost organizacije. V kolikor bo komisija ugotovila, da katera od postavk finančne konstrukcije posameznega projekta spada v redno delovanje društva oz. organizacije, bo lahko projektu temu ustrezno znižala vrednost.


Priloge 

Vlogi obvezno priložite vsebinsko obrazložitev. To velja tako za prijavo redne dejavnosti kot za prijavo projektov. Za vsak prijavljen projekt se zahteva ločena vsebinska obrazložitev. Ta naj vsebuje opis, obseg, termin izvedbe, izvajalce delavnic, tečajev, seminarjev ter navedbe, kako delovanje društva oziroma projekt izpolnjuje cilje in merila razpisa.

Obvezna priloga k projektom so tudi vabila gostiteljev v primeru gostovanj in vsaj ena recenzija v primeru knjižnih izdaj.

Prijavi se priloži tudi fotokopija bančnega računa, odprtega na ime prijavitelja.

Za prosilce iz Republike Slovenije je obvezna priloga podpisana in ožigosana lastna izjava, da prosilec deluje na področju povezovanja in skrbi za Slovence v zamejstvu.

Predračuni načrtovanih stroškov in priporočila so priporočljive priloge, ki pripomorejo k razumevanju projekta oz. rednega delovanja.

 


3. NAVODILO ZA PRIJAVO


Vzorca pogodbe in ocenjevalnega lista ne izpolnjujete in ne pošiljate.

Če prijavljate več kot eno prijavo rednega delovanja oziroma projekt, jih pošljite vse skupaj v eni ovojnici. Ne pošiljajte vsake prijave posebej.

 

1. Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici z vidno oznako "NE ODPIRAJ - Prijava na razpis - Slovenci v zamejstvu 2013".

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv prosilca in njegov naslov.

Na sprednji strani ovojnice mora biti naveden naslov sprejemnega mesta (sedež določene krovne organizacije oz. naslov Urada Vlade RS Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija).

Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena sprejemna mesta:

Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih organizacij (ZSO), Tarviser Strasse 16, A-9020 Klagenfurt/ Celovec, Avstrija.

Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb, Hrvaška.

Prosilci iz Republike Italije svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Sveta slovenskih organizacij (SSO), Ul. Donizetti 3, 34133 Trieste/Trst, Italija, Italija.

Prosilci iz Republike Madžarske svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Szentgotthárd/ Monošter, Madžarska.

Prosilci iz Republike Slovenije svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Rok za oddajo vlog je 7.2.2013.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 7.2.2013 oz. do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena na sprejemnem mestu oziroma v tajništvu Urada.


2. Odpirajo se samo pravočasno oddane in pravilno označene kuverte.

Prosilci lahko datum oddaje dokazujejo z ustreznim potrdilom poštnega urada ali tajništva Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu oz. sprejemne pisarne določene krovne organizacije.

Vloge, poslane po faksu ali elektronski pošti, se ne upoštevajo.


3. Vloga za pridobivanje sredstev na tem javnem razpisu mora vsebovati:
• izpolnjen obrazec in pregled prijav s podpisom izjave odgovorne osebe ter z žigom za prosilce iz Republike Slovenije;
• vsebinsko obrazložitev, ki naj vsebuje opis, obseg, termin izvedbe programa oziroma projekta ter navedbe kako program oziroma projekt izpolnjuje cilje in merila razpisa;
• pri prijavi projekta vabilo gostiteljev v primeru gostovanja in vsaj eno recenzijo v primeru knjižne izdaje;
• za prosilce iz Republike Slovenije je obvezna priloga podpisana in ožigosana lastna izjava, da prosilec deluje na področju povezovanja in skrbi za Slovence v zamejstvu.

Če vloga ne vsebuje zgoraj navedenih elementov, se šteje za nepopolno. V tem primeru se prosilca v 8-ih dneh od odpiranja vlog pisno pozove, da se prijava dopolni najkasneje v 8-ih dneh. Nepopolne vloge, ki jih prosilec v roku ne dopolni, se delno ali v celoti zavrže.

Zaželeno je, da se v obliki posebne priloge vlogi priloži kopije predračunov načrtovanih stroškov ipd.

 

4. POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV


Strokovna komisija bo pri dodelitvi finančne podpore upoštevala izpolnjevanje pogojev in meril razpisa.


Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev njihove slovenske identitete;
- da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo in
- da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije (pri tem se upošteva predvsem delovanje prosilca v preteklosti).

Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne bodo izpolnjevale omenjenih pogojev, bodo zavrnjene.

Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne bodo izpolnjevale vsaj enega izmed ciljev razpisa, bodo zavrnjene.


Merila za dodelitev finančne podpore:

1. izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti,
2. obseg in kakovost delovanja,
3. velikost in razvejanost strukture,
4. načrti delovanja,
5. dejanski stroški in potrebe,
6. nujnost zadev,
7. simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega delovanja ali materialnega pričevanja,
8. višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz drugih virov.

V primeru financiranja prosilca s strani Republike Slovenije v preteklih letih, je pogoj za podpis pogodbe o sofinanciranju za leto 2013 izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v prejšnjih finančnih obdobjih (ustrezna in v roku predložena finančna in vsebinska poročila, dosledno navajanje Urada kot financerja in delovanje v skladu s predhodno sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju).

Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka.

Posamezne vloge so lahko pred dokončno odločitvijo strokovne komisije glede sofinanciranja  usklajene tudi z drugimi državnimi institucijami.

Prosilcu, ki je v vlogi navajal neresnične podatke, ali z namenom pridobivanja sredstev na tem razpisu prikrival relevantne podatke, se sredstva v tem in naslednjem proračunskem letu ne dodelijo.


UPORABA MERIL

Višina dodeljenih sredstev se določi glede na omejitve po posameznih kategorijah in na podlagi meril.


Merila:
1. izpričana vloga prosilca in njegovega pomena znotraj posamezne slovenske skupnosti,
2. obseg in kakovost delovanja,
3. velikost in razvejanost strukture,
4. načrti delovanja,
5. dejanski stroški in potrebe ter
6. višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz drugih virov.
so ovrednotena s točkami, ki so navedene spodaj in na vzorcu ocenjevalnega lista, ki je sestavni del dokumentacije javnega razpisa.

Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči za posamezni projekt ali program, je 100.


 MERILA število točk največje možno število točk
1. izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti  
25
 - uveljavljanje vedenja o slovenski skupnosti
- da namenja posebno pozornost mladim
- da daje poseben poudarek spodbujanju in promociji ustvarjalnosti in inovativnosti na vseh področjih delovanja
- namenja poseben poudarek sodelovanju na področju znanosti
- namenja poseben poudarek sodelovanju na področju  gospodarstva. 5
5
5

5

2. obseg in kakovost delovanja  20
 a) obseg
- delovanje na nacionalni ravni
- delovanje na mednarodni ravni

b) kakovost
- izpolnjuje vseh šest navedenih ciljev javnega razpisa
- izpolnjuje pet navedenih ciljev javnega razpisa
- izpolnjuje štiri navedene cilje javnega razpisa
- izpolnjuje tri navedene cilje javnega razpisa
- izpolnjuje dva izmed navedenih ciljev javnega razpisa
- izpolnjuje enega izmed navedenih ciljev javnega razpisa 
2
3


15
12
10
8
5
3 5

 

15

 

 


3. velikost in razvejanost strukture   5
 - vključuje oz. se nanaša na do 100 pripadnikov slovenske skupnosti v posamezni državi
- vključuje oz. se nanaša nad 100 pripadnikov slovenske skupnosti v posamezni državi 2


4. načrti delovanja  15
 - ocena preloženega načrta dela
- ocena izvedljivosti vsebine 0 - 10
0 - 5 

5. dejanski stroški in potrebe  30
 - ocena realnosti stroškov, navedenih v vlogi
- ocena dejanskih potreb 0 - 10
0 - 20 

6.
 višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz drugih virov (upoštevana so vsa odobrena sredstva za leto 2012) 
 5

 - od 0% do 50% sredstev, odobrenih iz drugih virov
- od 51%do 60% sredstev, odobrenih iz drugih virov
- od 61%do 70% sredstev, odobrenih iz drugih virov
- od 71%do 80% sredstev, odobrenih iz drugih virov
- od 81%do 90% sredstev, odobrenih iz drugih virov
- od 91%do 100% sredstev, odobrenih iz drugih virov 0
1
2
3
4
5
 

 


 SKUPAJ  100


Višina dodeljenih sredstev se določi v razredih spodnje tabele na podlagi števila doseženih točk.

Število doseženih točk Višina dodeljenih sredstev od zaprošene vrednosti
0-50 0%
51-60 nad 0 do 20%
61-70 nad 20 do 40%
71-80 nad 40 do 60%
81-90 nad 60 do 80%
91-100 nad 80 do 100%


Pretvorba točk v odstotek dodeljenih sredstev:
1 točka = 2% znotraj razpona višine dodeljenih sredstev

Primer:
75 točk = 50% dodeljenih sredstev od zaprošene vrednosti


Merili:
7.    nujnost zadev in
8.   simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega delovanja ali materialnega pričevanja
sta opisno ovrednoteni, kot je navedeno na ocenjevalnem listu, ki je sestavni del dokumentacije javnega razpisa.

Višina sredstev, dosežena s točkovnimi merili (od 1 do 6), se lahko ustrezno spremeni na podlagi ocene opisnih meril, kot sledi:
- Nujnost zadev (ni nujno in ni aktualno - sredstva se ne dodelijo; nujno in/ali aktualno-  višina sredstev se ne spremeni);
- Simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega delovanja ali materialnega pričevanja (simbolna vrednost ne obstaja- sredstva se ne dodelijo; simbolna vrednost obstaja- višina sredstev se ne spremeni).


NAČIN ODLOČANJA

Krovne organizacije pred obravnavo vlog pri strokovni komisiji pripravijo usklajen predlog finančne podpore prosilcem. Krovne organizacije pri oblikovanju mnenja upoštevajo merila navedena v razpisu, navodilo Urada in dolgoročni načrt dejavnosti manjšinske skupnosti. Za vloge prosilcev iz Republike Slovenije ni potrebno pridobiti mnenja krovnih organizacij. Mnenje krovnih organizacij za strokovno komisijo ni obvezujoče.

Komisije za odpiranje vlog iz zamejstva pripravijo vsebinski povzetek vlog in pridobijo usklajeno mnenje krovnih organizacij o vlogah prosilcev ter vse skupaj posredujejo strokovni razpisni komisiji urada.

Rok za pripravo usklajenih mnenj komisij iz zamejstva je 11.3.2013.

V kolikor do navedenega datuma vloge ne bodo pripravljene v skladu z navodili oziroma ne bodo usklajene, komisije za odpiranje vlog iz zamejstva vso dokumentacijo, ki je nastala do tega dne, pošljejo strokovni razpisni komisiji urada.

Strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in posvetu, opravi strokovni pregled vlog ter jih glede na razpoložljiva proračunska sredstva oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi končni predlog finančne podpore, ki ga podpišejo predsednik in člani strokovne razpisne komisije. Na osnovi končnega predloga finančne podpore predstojnik Urada z odločbo odloči o razdelitvi sredstev. Predstojnik Urada lahko odloči drugače, kot je predlagala strokovna komisija, vendar mora spremembo odločitve pisno obrazložiti.

Urad prejemniku sredstev posreduje odločbo o izbiri in ga hkrati pozove, da potrdi izvedbo rednega delovanja oziroma projekta z dodeljenimi sredstvi. Na podlagi njegovega odgovora se mu pošlje v podpis pogodbo o sofinanciranju, ki je lahko večletna, in pozove k podpisu. Če se prejemnik omenjenemu pozivu ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Če je bilo prejemniku sredstev odobreno večletno financiranje, se z isto prijavo rednega delovanja oziroma projektom ne more prijaviti na razpise Urada v času trajanja programa oziroma projekta.

S prejemniki sredstev, ki so fizične osebe iz Republike Slovenije, se sklene avtorska pogodba v bruto znesku.
 
5. VZOREC
ocenjevalnega lista za vloge, prispele na razpis za področje A: Slovenci v zamejstvu v letu 2013

Oznaka države:

Zaporedna številka:

Prosilec:


Redno delovanje oz. projekt (naziv projekta) ____________________________________________________

Celotna vrednost:
 Zaprošena vrednost: 
I. Izpolnjevanje vsaj enega izmed ciljev razpisa
 DA/NE
II. Izpolnjevanje pogojev razpisa
 DA/NE
III. Merila  Št. točk
Izpričana vloga prosilca in njegovega pomena znotraj posamezne slovenske skupnosti (0 - 25 točk) 
Obseg in kakovost delovanja (0 - 20 točk) 
Velikost in razvejanost strukture (0 - 5 točk) 
Načrti delovanja (0 - 15 točk) 
Dejanski stroški in potrebe (0 - 30 točk) 
Višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme od drugih virov (0-5 točk) 
Skupno število točk (0 - 100 točk) 

Opisna merila

Nujnost zadev 
nujno 
DA 
NE
 
aktualno 
DA 
NE

Simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega delovanja ali materialnega pričevanja
 DA NE
  

Predlog sredstev v EUR 

Opombe:

 

Datum:

Predsednik strokovne komisije:  ___________________________

Člani: ______________________________   _____________________________

______________________________   _____________________________

 
 
 6. VZOREC POGODBE
 
 OPOMBA: VZOREC NI NAMENJEN IZPOLNJEVANJU, prav tako se ga ne pošilja kot prilogo prijavi na razpis.
 Določbe pogodbe se pred podpisom v skladu z odločbo o sofinanciranju ustrezno spremenijo.                                       
                                        
 
 Republika Slovenija, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, matična številka: 1991892, davčna številka: 59081040, ki ga zastopa ministrica Ljudmila Novak (v nadaljevanju: Urad)
 
 in
 
 »prejemnik«, naslov, matična številka:_________, davčna št.:__________, ki ga zastopa_________ (v nadaljevanju: prejemnik)
 
 
 skleneta naslednjo
 
 
 POGODBO št.  Z - xx/13
 o sofinanciranju dejavnosti v letu 2013
 
1. člen
 
 Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da so v skladu z Zakonom o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/2012) predvidena sredstva za sofinanciranje programov in projektov Slovencev v zamejstvu, ki se v skladu s Uredbo o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/2006) razdelijo na podlagi javnega razpisa (Ur.l. RS, št. xx/2012);
- da je bil prejemnik izbran na podlagi razpisa;
- da je Urad z odločbo št. xx/13 z dne xx prejemniku dodelil sredstva za sofinanciranje.
 
 
2. člen
 
 Predmet te pogodbe je sofinanciranje naslednjega rednega delovanja oz. projekta v letu 2013 (s pripadajočim zneskom): __________________________________ EUR.
 
 
3. člen
 
 Urad bo prejemniku za izvedbo rednega delovanja oz. projekta iz prejšnjega člena s proračunske postavke 5497 (Ustavne obveznosti – podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu) za leto 2013 nakazal sredstva v višini ______________ EUR v mesecu _______________.
 Sredstva bodo nakazana na bančni račun št.___________________________________.
 
 
4. člen
 
 Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme prejemnik uporabljati izključno v skladu s pogoji, navedenimi v razpisu in v tej pogodbi.
 Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013.
 
 
 
5. člen
 
 Urad lahko pri prejemniku kadarkoli preverja namensko porabo sredstev.
 Prejemnik mora o porabi finančnih sredstev skrbno voditi knjigovodstvo v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi. Podatke in dokazila mora urejeno hraniti najmanj do 31. decembra 2018.
 
 Prejemnik je dolžan Uradu v roku enega meseca po izvedbi programa oz. projekta oziroma najkasneje do 31.01.2014 podati celovito vsebinsko in finančno poročilo.
 
 V primeru nenamenske porabe je sredstva dolžan vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
 
6. člen
 
Prejemnik se zaveže, da bo Uradu pravočasno posredoval informacije, ki so vezane na odobreni projekt oz. redno delovanje, z namenom obveščanja javnosti in vnosa vsebin na spletno stran.
 
7. člen
 
 V primeru, da prejemnik naknadno ugotovi, da ne bo mogel v celoti izvesti dogovorjenega programa, je dolžan o tem nemudoma obvestiti Urad.
 Urad lahko v tem primeru odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že plačanih sredstev po tej pogodbi, s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, ali sklene s prejemnikom aneks k tej pogodbi, s katerim določi nove pogoje izpolnitve.
 
8. člen
 
 Prejemnik je dolžan dosledno navajati Urad kot sofinancerja in se vzdržati vsake dejavnosti, ki bi lahko povzročila neugodne posledice za slovensko narodno skupnost ali ki bi škodovala ugledu Republike Slovenije.
 
6. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun prejemnika predstavniku ali zaposlenemu na Uradu obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
– pridobitev sredstev ali
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je Uradu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali zaposlenemu na Uradu, prejemniku ali njegovemu predstavniku, je nična.

7. člen
 
 Pogodbeni stranki določata kot skrbnika pogodbe:
- _____________________ s strani Urada in
- _____________________ s strani prejemnika.

8. člen

Vsa morebitna nesoglasja v zvezi s pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.
V primeru spora je pristojno sodišče v Ljubljani.