Generalni konzulat RS Trst /Novice /
09.11.2010  

Predsednik državnega zbora dr. Gantar položil vence v Bazovici in v Rižarni

GOVOR PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA DR. PAVLA GANTARJA

 

OB SLOVESNOSTI OB POLAGANJU VENCEV

 

 

Trst - Rižarna, 30. oktober 2010

 

Spoštovani,

tudi 65 let po koncu uničevalske druge svetovne vojne ostaja Rižarna kraj, ki navdaja z žalostjo in tesnobo. Taborišče - to grozljivo prizorišče nezamisljive človeške zloveščosti - je eden izmed številnih krajev temne človeške zgodovine in mesto spomina na tragičnost dela zgodovine slovenskega naroda.

Rižarna je bila in bo svojevrstna priča krutosti in trpljenja ter obenem zgovoren opomin in svarilo pred zlom, ki smo ga ljudje sposobni nakloniti drug drugemu. Rižarna je opozorilo pred nedoumljivim psihičnim in fizičnim razdejanjem, ki smo ga zmožni povzročiti. Na tem mestu je ugasnilo na tisoče človeških življenj in tu je nesmiselno krvavel zavedni slovenski narod.

Nacifašizem je Slovencem očital nezgodovinskost, neciviliziranost in neizobraženost, odrekal nam je pravico do obstoja in prihodnosti ter nas obsodil na podreditev in uničenje. S pobijanji, mučenji, deportacijami so želeli naci-fašisti uresničiti svoj strašljivi načrt dokončnega uničenja in izničenja.

Čustvena prizadetost, kot posledica neusmiljene raznarodovalne politike, podvrženost krivicam ter zvestoba narodu in narodni identiteti, pa so pri zavednih primorskih Slovenkah in Slovencih vzbudili pogumen odpor zoper zasužnjevanje in uničevalske težnje ter krepili pripravljenost tudi na skrajne žrtve.

Vsi, ki so bili odpeljani v Rižarno, so izkusili ječo, okove in trpljenje, le redkim pa je bilo dano dočakati tako težko pričakovani dan rešitve, dan osvoboditve. Natančnega števila zaprtih in umorjenih, žal, ne bomo nikoli izvedeli. Nesporno pa je dejstvo, da se je tudi v tem taborišču smrti, čeprav po velikosti manjšem od zloglasnejših taborišč, kot so Auschwitz, Buchenwald in Gonars, v polnosti izrazila nečlovečnost in brutalnost nacifašizma.

V Rižarni so žalostno usodo delili Furlani, Istrani, Hrvati in seveda Slovenci. Semkaj so zapirali tiste, ki so bili osumljeni odpora proti okupatorju ali sodelovanja s partizani, pa tudi številne judovske družine in druge antifašiste. Za številne zajete osebe, talce in partizane je bila Rižarna zadnja postaja v njihovih pogumnih življenjih.

V njej je svoj bridki konec dočakalo mnogo drznih političnih in vojaških upornikov, antifašističnih vodij, herojskih partizank in partizanov ter voditeljev odporniških gibanj, ki so mobilizirali množice v boj proti nacifašistični oblasti. Slovenci smo tukaj, skupaj z drugimi sotrpini, združeni v antifašistični solidarnosti doživljali enotnost trpljenja in žrtvovanja ter krvaveli za svobodo, za uresničitev pravice do prihodnosti naroda.

Rižarna danes uživa status vsedržavnega spomenika. Dekret predsednika Republike Italije številka 510 iz leta 1965, predpisuje, da mora italijanska država skrbeti zanj in ga spoštovati zaradi njegove velike zgodovinske in politične pomembnosti.

To je ključno tudi zaradi tega, ker vse premalo ljudi v Italiji, pa tudi v Sloveniji, ve, kaj se je tu dogajalo. Italijanska javnost ni dovolj podrobno seznanjena s temnimi stranmi zgodovine. Mladim generacijam v Italiji, kot tudi v drugih državah, je treba omogočiti dostop do zgodovinsko preverjenih in strokovno podprtih informacij o zločinskih dejanjih fašističnega Mussolinijevega režima v prvi polovici prejšnjega stoletja. Za koncentracijska taborišča, ki jih je ustanovil leta 1942, potem ko zaradi okrepitve narodnoosvobodilnega gibanja vojaške oblasti tudi s policijskim terorjem niso več uspevale zagotavljati miru in varnosti, ve v Italiji le malokdo.

Pomen tržaške Rižarne je velik ravno zaradi svoje tragične zgodovine. Namen ozaveščanja italijanske in slovenske javnosti o dogodkih v Rižarni ni v tem, da bi trosili sol na rane in tudi s tem ustvarjali razdor med prijateljskima narodoma, temveč je v tem, da ostane in postane pomemben in nepozaben opomin človeštvu o grozotah, ki se ne smejo nikoli več ponoviti. Obenem naj bo častitljiv spomenik v časten spomin in hvaležnosti vsem tistim, ki so za svobodo in razvoj, ki ju uživamo danes, dali največ, kar so mogli - svoja življenja.

Naša velika odgovornost je, da poskrbimo, da bi čim več ljudi vedelo o takšnih grozotah novejše zgodovine, ki so se dogajale tudi na tem mestu in močno zaznamovale prihodnost in našo skupno, evropsko identiteto.

Čeprav so fizične meje med državama že padle, pa še vedno ostajajo meje in omejitve v prepričanjih, razmišljanju, v vsakodnevnem vedenju in ravnanju. Slovenska narodna skupnost v Italiji se zaradi svoje etnične pripadnosti še vedno sooča s pogostimi težavami in ovirami pri skrbi in razvoju za svojo narodno in kulturno identiteto.

Šele, ko bo širša italijanska javnost v celoti sprejela spomin na obdobje fašističnega terorja ter dejstvo, da na obeh straneh padlih meja živimo v večnacionalni oziroma multikulturni družbi, bomo lahko skupaj dosegli resnične in dolgotrajne spremembe.

Spoštovani,

 

 

danes se z iskrenim spoštovanjem spominjamo vsega nečloveškega trpljenja in tragičnih žrtev tega uničevalskega taborišča. Dan spomina na mrtve naj dostojno služi svojemu osnovnemu namenu - ohranitvi spomina na vse, ki jih ni več med nami, ter hvaležnosti vsem tistim, ki so nam izborili svobodo. Ne le današnji dan, vsak dan, ki ga živimo skupaj, pa če to želimo ali ne, naj mine brez izrabljanja nedolžnih človeških žrtev za poglabljanje delitev in razlik med nami! To preprosto dolgujemo vsem, ki so strašljivi nacifašistični pohod plačali s trpljenjem in življenjem - predvsem v dobro naših zanamcev, ki so poklicani, da gradijo drugačno prihodnost, utemeljeno na trdnih vrednotah naše civilizacije, v kateri je človeško življenje največja dragocenost!

 

 

Hvala.

 

 

 

 

Prevod

 

DISCORSO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI STATO (DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA) DOTT. PAVEL GANTAR

IN OCCASIONE DELLA DEPOSIZIONE DELLE CORONE COMMEMORATIVE

Triste - Risiera, 30 ottobre 2010

 

Signore e signori,

sono trascorsi 65 anni dalla fine della devastante seconda guerra mondiale, eppure la Risiera rimane un luogo angosciante e triste. Questo »campo«, dove la malvagità umana è assurta sino a forme innimaginabili  – è uno dei tanti sinistri luoghi della storia umana e anche luogo che ci ricorda la tragicità di una parte della storia degli sloveni.

La Risiera è stata e sarà anche in futuro una testimonianza particolare di crudeltà e sofferenze e allo stesso tempo è un chiaro monito che ricorda il male che l'uomo può infierire ai suoi simili. La Risiera è un monito nei confronti delle indicibili devastazioni psichiche e fisiche di cui siamo capaci. Qui sono state spente migliaia di vite umane, qui versò il suo sangue il popolo sloveno in difesa della propria identità.

Il nazifascismo imputò agli sloveni di non essere un popolo »storico« , di essere privo di civiltà e di cultura, gli negò il diritto all' esistenza e ad un futuro. Ci condannò alla sudditanza e alla soppressione. Con eccidi, torture, deportazioni i nazifascisti vollero realizzare il loro pauroso progetto di distruzione definitiva, di annullamento.

Il risentimento causato da una inflessibile politica di assimilazione, di soprusi subiti e l'attacccamento ai valori e all'identità nazionale portarono gli sloveni del Litorale ad abbracciare la causa della lotta contro l'asservimento e contro il progetto di distruzione rafforzando in loro la disponibilità al sacrificio estremo.

Tutti gli internati in questa Risiera provarono il carcere, le catene, le sofferenze, solo pochi ebbero la fortura di salvarsi, di vivere la liberazione. Probabilmente non sapremo mai l'esatto numero di coloro che qui furono incarcerati ed uccisi. Ma è incontestabile il fatto che anche in questo campo della morte, anche se più piccolo di quelli più famigerati di Auschwitz, Buchenwald, Gonars, si manifestò nella sua pienezza il carattere disumano e brutale del nazifascismo.

Nella Risiera lo stesso destino accumunò friulani, istriani, croati e naturalmente sloveni. Qui vennero rinchiusi coloro che erano sospettati di resistere all'occupatore e di collaborare con i partigiani ma anche molte famiglie ebree ed altri antifascisti. Nella vita coraggiosa di molte persone arrestate, ostaggi e partigiani la Risiera rappresentò  l'ultima, definitiva fermata.

Qui si arrestò la vita di molti coraggiosi resistenti, poltici e militari, capi antifascisti, partigiane e partigiani eroici, dirigenti di movimenti partigiani che avevano saputo mobilitare le masse contro il potere nazifascista. Noi sloveni sperimentammo qui - assieme ad altri compagni di sofferenze, tutti animati dalla solidarietà antifascista-  un'unità nella sofferenza e nel sacrificio versando il sangue per la libertà, per garantire al nostro popolo il diritto al futuro.

La Risiera è oggi monumento nazionale. Il Decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 510 del 1965 impegna lo Stato ad averne cura e portargli rispetto per la sua grande importanza storica e politica.

Questo è un fatto di grande rilevanza perché sia in Italia che in Slovenia sono troppo pochi coloro che sanno che cosa succedeva qui. L'opinione pubblica italiana non conosce a sufficienza certe pagine oscure della propria storia. Si dovrebbe consentire sia alle nuove generazioni in Italia come anche in altri stati l'accesso ad informazioni di chiara attendibilità storica e confermate da una seria ricerca sulle azioni delittuose del regime di Mussolini nella prima parte del secolo scorso. Pochi in Italia sanno dei campi di concentramento che esso istituì nel 1942 dopo che si era irrobustito il movimento di liberazione nazionale e le autorità militari non seppero più- malgrado il terrore poliziesco- garantire l'ordine e la sicurezza.

L'importanza della Risiera è notevole proprio per la sua tragicità storica. L'intenzione delle iniziative di sensibilazzione – rivolte sia all'opinione pubblica italiana che a quella slovena-  riguardo ai fatti della Risiera non è quella di cospargere di sale le ferite storiche e creare dissapori tra i due popoli amici; vuole essere invece importante monito all'umanità intera  che simili errori non si ripetano più. La Risiera deve essere un importante monumento per ricordare ed esprimere gratitudine a tutti coloro che sacrificarono tutto, quindi la propria vita, per la libertà e lo sviluppo, di cui oggi noi beneficiamo.

E noi dobbiamo fare in modo che si diffonda la conoscenza di questi fatti orribili della nostra storia recente che si svolse anche qui e che ha dato una forte impronta al nostro futuro e alla nostra comune identità europea.

I confini fisici tra i nostri due stati sono caduti, ma permangono ancora i confini e i condizionamenti nelle convinzioni, nei ragionamenti, nei comportamenti e nelle azioni quotidiane. La comunità nazionale slovena in Italia incontra tuttora frequenti difficoltà e ostacoli nel suo impegno per tutelare e sviluppare la sua identità nazionale e culturale.

Solo quando la più ampia opinione pubblica italiana accetterà appieno la memoria del terrore fascista ed il fatto che da entrambi i lati del confine che non c'è più si vive in una società multiculturale, riusciremo, insieme, a conseguire dei veri e durevoli mutamenti.

Signore e signori,

oggi ricordiamo con profonda deferenza tutte le indicibili sofferenze delle vittime di questo luogo di sterminio. Il notro auspicio è che il giorno dedicato alla memoria dei defunti possa degnamente servire alle sue originali finalità – al culto della memoria per tutti coloro che non sono più tra noi e ad esprimere gratitudine a tutti quelli che ci hanno garantito la libertà. Speriamo che gni giorno che viviamo insieme, non solo oggi, che ci piaccia o meno, possa trascorrere senza che si strumentalizzino delle vittime innocenti per accentuare divisoni e differenze tra di noi. Si tratta di un obbligo che abbiamo nei confronti di tutti coloro cui la tremenda marcia nazifascista portò dolore e morte e soprattutto nei confronti delle future generazioni che saranno chiamate a costruire un futuro diverso, basato sui solidi valori della nostra civiltà in cui la vita umana rappresenta il valore supremo.

Grazie.