Generalni konzulat RS Trst /Novice /
10.12.2010  

pogoji za vstop iz Boste in Hercegovine in Albanije v Republiko Slovenijo - condizioni per entrare nella Repubblica di Slovenia dagli stati della Bosnia ed Erzegovina e dall'Albania

Oprostitev vizumske obveznosti velja samo za tiste državljane Bosne in Hercegovine ter Albanije, ki imajo veljavne biometrične potne liste.

Kljub biometričnemu potnemu listu pa morajo pri vstopu na mejnih prehodih na zunanji meji izpolnjevati tudi splošne pogoje za vstop, in sicer:

 • bodo morali verodostojno izkazati namen in pogoje nameravnega bivanja, ter cilj potovanja (vstop brez vizuma je dovoljen za turistična potovanja, zasebne in poslovne obiske, in ne za delo in druge namene),
 • bodo morali imeti zadostna sredstva za preživljanje glede na čas nameravanega bivanja, tranzita in vrnitve v svojo matično državo (denarni zneski se razlikujejo med posameznimi državami članicami, za Slovenijo je višina zadostnih sredstev 70 evrov na dan),
 • v schengenskem informacijskem sistemu zoper njih ne sme biti vpisan ukrep zaradi zavrnitve vstopa,
 • bodo morali dokazati, da se pred nameravnim vstopom v schengensko območje niso že zadrževali več kot tri mesece v šestih mesecih,
 • ne smejo predstavljati nevarnosti za javni red, notranjo varnost, javno zdravje ali mednarodne odnose katere koli države članice.

Če ne bodo izpolnjevali naštetih pogojev, se jim vstop v schengenske države zavrne. Zavrnitev vstopa ne pomeni trajne prepovedi, temveč velja do izpolnitve vseh predpisanih pogojev za vstop. Tujci, državljanii tretjih držav, med katere spadajo tudi državljani Bosne in Hercegovine ter Albanije, ki izpolnjujejo vse zgoraj naštete pogoje za vstop, smejo bivati oziroma se zadrževati na območju Republike Slovenije ali na schengenskem območju največ tri mesece v obdobju šestih mesecev od dneva prvega vstopa. Če se pri mejni kontroli pri izstopu na zunanji meji ugotovi, da so prekoračili čas zadrževanja, se jim lahko izreče globa.

Posebej je treba poudariti, da morajo državljani tretjih držav v primeru načrtovanega daljšega prebivanja v državah schengenskega območja (zaradi dela, zaposlitve, študija) predhodno pridobiti dovoljenje za prebivanje.

 

La dispensazione dall’obbligo dei visti è valida soltanto per i cittadini della Bosnia ed Erzegovina e l’Albania che sono in possesso dei passaporti biometrici.

Ai confini di stato questi cittadini devono dimostrare di possedere i requisiti generici per l’ingresso anche se in possesso del passaporto biometrico:

 • dovranno dimostrare in modo attendibile l’intenzione e le condizioni del soggiorno nonché specificare il luogo di destinazione (l’entrata senza visto è concessa soltanto per motivi di turismo, per i viaggi di lavoro e viaggi personali, non è possibile per motivi di lavoro o altro);
 • dovranno avere sufficienti mezzi di sostentamento in base al tempo di permanenza, transito e ritorno nel paese d’origine (la somma varia nei rispettivi paesi che hanno aderito all’Area Schengen, per la Slovenia questa somma è di Euro 70/giorno);
 • non devono essere soggetti a respingimenti ed essere immessi nel sistema informatico Schengen (sis);

  • dovranno dimostrare di non aver soggiornato più di tre mesi nell’arco di sei mesi nell’ Area Schengen;

  • non devono rappresentare un pericolo per l’ordine pubblico, sicurezza nazionale, sanità pubblica o per le relazioni internazionali di qualsiasi paese membro.

   In caso che uno di questi requisiti non sia rispettato, l’entrata nell’Area Schengen sarà preclusa. Il divieto d’entrata non significa che diventa permanente, bensì vale fino a quando non vengono rispettati tutti i requisiti. I cittadini della Bosnia ed Erzegovina e dell’Albania che ottemperano tutti i punti sopra generalizzati possono trattenersi nella Repubblica di Slovenia o nell’Area Schengen per un periodo massimo di tre mesi nell’arco di sei mesi dal giorno della prima entrata. Se al momento dell’uscita dall’Area Schengen viene appurato che la persona abbia usufruito di una permanenza maggiore, gli organi preposti al controllo potranno comminare una multa.

   È doveroso dire, che in caso di una permanenza maggiore in uno degli Stati Schengen (per motivi di lavoro, studio, occupazione) i cittadini dovranno munirsi preventivamente di permesso di soggiorno.