Generalni konzulat RS Trst /Novice /
05.12.2012  

Članek zunanjih ministrov zelene skupine

Kako z znanostjo ohraniti ravnotežje na Zemlji
V Katarju potekajo letna podnebna pogajanja Organizacije združenih narodov. Zunanji ministri držav članic Zelene skupine, ki združujejo države iz različnih delov sveta, želijo poudariti, da je znanost ključna podlaga za nadaljnje mednarodno sodelovanje in obravnavo uničujočih posledic podnebnih sprememb in okoljskih sprememb na splošno.

Onesnaženje, ki je bilo sprva prostorsko zamejeno, je zaradi posledic človekove dejavnosti preraslo v grožnjo za ves svet. Čeprav je Zemlja zaprt sistem, so antropogeni pritiski nanj že tako hudi, da se velikim okoljskim spremembam morda ne bo več mogoče izogniti.

Podnebne spremembe so v resnici problem energije. Tako se denimo v zvezi z izpusti toplogrednih plinov prepočasi premikamo v pravi smeri. Vsakodnevno lahko na lastni koži občutimo, kako spremenjeno podnebje vpliva tudi na pogostnost, intenzivnost, razširjenost, trajanje in čas nastanka skrajnih vremenskih in podnebnih pojavov. Hkrati podnebne spremembe povzročajo sicer postopen, vendar nezanemarljiv dvig povprečne temperature in morske gladine, kar bo dolgoročno vplivalo na naše življenje.


Vse večje so tudi gospodarske izgube zaradi vremenskih ujm in s podnebjem povezanih naravnih nesreč. Ekonomisti segrevanje ozračja umeščajo med strateška vprašanja in v ta namen spodbujajo zeleno gospodarstvo in strategije naložb v nove tehnologije in pristope, s katerimi bi omilili podnebne spremembe. Zelena rast bo v prihodnje eno najpomembnejših gibal gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest. Zagotavlja namreč močne spodbude za podjetništvo, čiste in zelene raziskave in razvoj ter preskušanje in omogoča ekosistemske storitve v okoljskih in trajnostnih panogah. Če se družbe in gospodarstva ne bodo ustrezno prilagajali, bo to sčasoma negativno vplivalo na gospodarsko rast.

Znotraj znanstvenih krogov, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami, ima Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPPC) posebno mesto kot most med znanostjo o podnebnih spremembah in javno politiko. Znanstvenih izsledkov o podnebnih spremembah in njihovih posledicah je vse več in več. Z ustreznim seznanjanjem z znanstvenimi dognanji se lahko krepi zavest nosilcev odločanja, da lažje predvidijo podnebne spremembe, se nanje pripravijo in odzovejo.

Znanstveniki že opozarjajo, da je vplive podnebnih sprememb na naravno in človekovo okolje v posameznih delih sveta že mogoče čutiti. Za boljše poznavanje problematike četrto ocenjevalno poročilo IPCC navaja pet "razlogov za skrb": 1) dvig povprečne svetovne temperature za 2 °C glede na temperature iz leta 1990 bi škodil več edinstvenim in ogroženim ekosistemom, še zlasti koralnim grebenom in obalnim območjem; 2) povečala se bo pogostnost in moč mnogih skrajnih podnebno pogojenih pojavov; 3) države v razvoju bodo bolj na udaru podnebnih sprememb; 4) večina svetovnega prebivalstva bi čutila negativne posledice skupnih vplivov na trgovino; in 5) hitro segrevanje za več kot 3 °C bi povzročilo obsežne spremembe v podnebnem sistemu, kot je prekinitev termohalinskega kroženja, taljenje Zahodnoarktičnega ledenega pokrova ter povratni vplivi cikla podnebje-biosfera-ogljikov dioksid.
Tako kot podnebne spremembe različno prizadenejo razvite države in države v razvoju, se moramo zavedati, da se zaradi političnih, družbenih in ekonomskih neenakosti razlikuje tudi njihov vpliv na moške in ženske. Učinkovit odziv na podnebne spremembe mora tako vključevati načelo enakosti spolov ter ženske in moške enakovredno vključiti v odločanje in izvajanje.
Glede na to, da velik delež svetovnega prebivalstva že čuti podnebne spremembe, morajo politične odločitve sloneti na znanstvenih dokazih. Prav zato naše države tako odločno podpirajo uporabo čiste energije in hkrati dosledno upoštevajo mnenje znanosti. Zelenortski otoki so se zavezali k uporabi energije vetra in sonca. Kostarika je v mednarodni skupnosti enostransko razglasila, da bo zmanjšala neto izpuste ogljikovega dioksida in do leta 2012 postala ogljično nevtralna. Islandiji je že uspel velik preskok na obnovljive vire, zdaj pa v sodelovanju s Skupino Svetovne banke afriške države seznanja z uporabo geotermalne energije.  Singapur, ki je kot mestna država prikrajšan za uporabo alternativnih virov energije, uvaja obvezno upravljanje z energijo pri velikih industrijskih porabnikih in si prizadeva, da bi do leta 2030 osemdeset odstotkov zgradb postalo bolj ekoloških. Najboljše prakse Slovenije s projektom "Slovenija znižuje CO2" so potrdile, da sodelovanje vsakega od nas pripomore k doseganju skupnih ciljev.
Ker se zavedamo resnosti problema in kako nujno ga je treba rešiti, spodbujamo vse, da bolje izkoristijo znanstvena dognanja, ki so učinkovito orodje za skupno iskanje rešitev.

Zelena skupina je neformalna skupina, ki združuje zunanje ministre Islandije, Kostarike, Singapurja, Slovenije, Združenih arabskih emiratov  in Zelenortskih otokov. Cilj  skupine je krepitev zavedanja, da so okoljske teme del zunanjepolitične agende. Sodelovanje je osredotočeno zlasti na podnebne spremembe, obnovljive vire energije, trajnostni razvoj in trajnostno upravljanje z vodo.


Posebej se zahvaljujemo dr. Lučki Kajfež Bogataj, članici IPCC in profesorici na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, za njen znanstveni prispevek k članku.


Wissenschaft für die Erde, zur Erhaltung des Gleichgewichts
Katar ist der jährlichen UN-Klimakonferenz Gastgeber. Die Außenminister der Grünen Gruppe, die Länder aus verschiedenen Ecken der Welt zusammenführt, möchten die Bedeutung der Wissenschaft als wesentliche Grundlage für die internationale Zusammenarbeit bei der Bewältigung der verheerenden Folgen des Klimawandels und der Veränderungen der Umwelt im Allgemeinen hervorheben.

Durch menschliches Handeln ist Umweltverschmutzung von einem lokalen Problem zu einer globalen Bedrohung geworden. Der Planet Erde ist zwar begrenzt, jedoch haben mittlerweile anthropogene Belastungen auf seine Systeme einen Stand erreicht, wo große Umweltveränderungen möglicherweise nicht mehr vermieden werden können.


Das Problem des Klimawandels ist im Grunde ein Energie-Problem. Im Hinblick auf Treibhausgasemissionen werden gesetzte Ziele nicht rechtzeitig erreicht. Wir können täglich sehen und fühlen wie der Klimawandel zu Veränderungen in der Häufigkeit, Intensität, räumlichen Ausdehnung, Dauer und Timing extremer Wetter- und Klimaereignisse führt. Gleichzeitig bewirkt der Klimawandel einen zwar allmählichen jedoch erheblichen Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur sowie des Meeresspiegels, was uns langfristig beeinflussen wird.


Wirtschaftsschäden aufgrund wetter- und klimabedingter Katastrophen haben zugenommen. Wissenschaftler aus dem Bereich der Wirtschaft behandeln die globale Erwärmung als ein strategisches Thema zur Förderung der grünen Wirtschaft und von Geschäftsstrategien für Investitionen in neue Technologien und Ansätze zur Eindämmung des Klimawandels. Grünes Wachstum wird zu einem wichtigen Instrument, um künftiges Wirtschaftswachstum zu generieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Es schafft starke Anreize für das Unternehmertum, saubere grüne Forschung und Entwicklung und Test-Bedding und bietet Ökosystemleistungen in den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit. Gesellschaften und Volkswirtschaften haben sich nicht entsprechend angepasst; letztlich wird der Klimawandel das Wirtschaftswachstum negativ beeinflüssen.

Innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzt, nimmt der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) einen besonderen und bedeutenden Platz ein. Er fungiert als Bindeglied zwischen Klimaforschung und der öffentlichen Politik. Der Sektor der Wissenschaft über den Klimawandel und seine Auswirkungen haben deutlich zugenommen. Durch klare Kommunikation kann das wissenschaftliche Verständnis die Entscheidungsfindung erleichtern, welche den Klimawandel prognostiziert, sich darauf vorbereitet und darauf reagiert.

Die Botschaft wissenschaftlicher Kreise ist, dass die Auswirkungen des regionalen Klimawandels auf die natürliche und menschliche Umwelt bereits zu spüren sind. Um einen Einblick zu verschaffen, hat der Vierte IPCC-Sachstandsbericht fünf „Gründe zur Sorge“ angeführt: 1) eine Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur um 2°C über dem Stand von 1990 würde schädliche Auswirkungen auf mehrere einzigartige und bedrohte Ökosysteme haben, insbesondere Korallenriffe und Küstenregionen; 2) die Häufigkeit und das Ausmaß der vielen extremen klimabezogenen Ereignisse wird zunehmen; 3) die Entwicklungsländer werden anfälliger für den Klimawandel sein; 4) die meisten Menschen in der Welt werden negativ von zunehmenden Marktsegmentauswirkungen betroffen sein; und 5) eine rapide Erwärmung über 3°C würde große Besonderheiten im Klimasystem auslösen, wie z.B. der Zusammenbruch der thermohalinen Zirkulation, Abschmelzen des Westantarktischen Eisschilds, sowie Klima-Biosphäre-Kohlenstoffzyklus Rückkopplungen.
Genau wie die Entwicklungsländer und die entwickelten Länder unterschiedlich vom Klimawandel betroffen sind, gilt es, sich auch dessen bewusst zu sein, dass Frauen und Männer aufgrund politischer, sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheiten unterschiedlich betroffen sind. Eine wirksame Antwort auf den Klimawandel erfordert eine integrierte Geschlechterperspektive, wobei Männer und Frauen in die Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse einzubinden sind.
Angesichts des hohen Anteils der Weltbevölkerung, die bereits vom Klimawandel betroffen ist, müssen politische Entscheidungen unbedingt auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Das ist genau der Grund dafür, dass unsere Länder darauf bedacht sind, unter gleichzeitiger Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse, Ansätze zu sauberer Energie zu fördern. Kap Verde engagiert sich weiterhin für witterungsgeführte Windkraft und Sonnenenergie. Costa Rica hat einseitig an die internationale Gemeinschaft sein Engagement erklärt, Netto-Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um bis 2012 Klimaneutralität zu erreichen. Island hat bereits eine umfassende Transformation des Energiesektors zu erneuerbaren Energien erreicht, und engagiert sich zusammen mit der Weltbankgruppe für die Nutzung geothermischer Energie in Afrika. Singapur, ein bezüglich alternativer Energie benachteiligter Stadtstaat, bemüht sich um Energiemanagement für große Energieverbraucher in der Industrie, mit dem Ziel, bis 2030 80% seiner Gebäude mit grüner Energie zu versorgen. Die besten Praktiken des „Slowenien reduziert CO2“ Projekts haben bestätigt, dass die Handlungen eines jeden von uns zur Verwirklichung unserer gemeinsamen Ziele beitragen.

Im Bewusstsein der großen Dringlichkeit des Problems möchten wir an alle appellieren, das mächtige Werkzeug der wissenschaftlichen Erkenntnisse besser zu nutzen und sich aktiv an der Suche nach gemeinsamen Lösungen zu beteiligen.


Die Grüne Gruppe ist eine informelle Gruppe der Außenminister von Island, Costa Rica, Singapur, Slowenien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kap Verde. Die Gruppe bemüht sich um die Stärkung des Bewusstseins, dass Umweltthemen Teil der außenpolitischen Agenda sind. Die Zusammenarbeit konzentriert sich besonders auf Klimawandel, erneuerbare Energien, nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Wasserwirtschaft.

Mit besonderem Dank an Dr. Lučka Kajfež Bogataj, Mitglied des IPCC, Professorin an der Biotechnischen Fakultät der Universität Ljubljana, Slowenien, für ihren wissenschaftlichen Beitrag zu diesem Artikel.