Generalni konzulat RS Trst /Novice /
26.03.2014  

Kdo lahko ali ne more voliti poslancev v Evropski parlament

• Kdo lahko ali ne more voliti poslancev v Evropski parlament in kdo lahko ali kdo ne more kandidirati za poslanca v Evropski parlament?
Na podlagi volilne zakonodaje ima volilno pravico za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji vsak državljan Republike Slovenije, ki bo na dan glasovanja torej 25. maja 2014 dopolnil 18 let starosti.
Izjemoma ima pravico voliti, ne pa tudi pravico biti voljen, državljan, ki mu je bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti s pravnomočno sodno odločbo popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njegovo polnoletnost pred 9. 8. 2006, pristojno sodišče pa posebej ni odločilo o odvzemu pravice voliti in biti voljen.
Pravice voliti in pravice biti voljen pa nima državljan, ki je dopolnil 18 let starosti, pa mu je bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njegovo polnoletnost ter ni sposoben razumeti pomena, namena in učinkov volitev, sodišče pa je v postopku za odvzem poslovne sposobnosti ali podaljšanja roditeljske pravice čez polnoletnost posebej odločilo o odvzemu pravice voliti in biti voljen.
Prav tako nima volilne pravice za volitve v Evropski parlament državljan Republike Slovenije, ki je na podlagi lastne zahteve vpisan na volilni imenik v drugi državi članici Evropske unije (EU).
• Podpora kandidatom za poslanca ali poslanko v Evropski parlament:
Z dnevom začetka izvajanja volilnih opravil, to je s 24. februarjem 2014, lahko volivci že oddajo podporo kandidatom za poslance v Evropski parlament, le te se bodo zbirale do 25. aprila 2014.
V Uradnem listu RS št. 13/2014 z dne 17.2.2014 je bilo objavljeno Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament, skupaj z obrazci podpore (posredujemo jih v prilogi, objavljeni pa so tudi na spletni strani Državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/ )
Podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini.
Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije.
Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).
Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu (upravni enoti) za vodenje evidence volilne pravice, zaradi vpisa podpore v računalniško evidenco.
V primeru, da bomo prejeli naslove kandidatov ali njihovih predstavnikov vam bomo naslove sporočili naknadno, torej takoj po prejemu.
• Rokovnik in obrazci
Na spletni strani DVK so že objavljeni obrazci za državljane RS, ki so začasno v tujini (zdomci) in bi želeli glasovati na DKP z odprtim voliščem ali po pošti iz tujine (zainteresirani volivci lahko do 30 dni pred izvedbo volitev, izpolnjen obrazec posredujejo Državni volilni komisiji na naslov: Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, po faxu na številko 00386 1 4331 269 ali elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si.
Volivci s stalnim prebivališčem v tujini (izseljenci) bodo prejeli volilno karto in glasovnico po uradni dolžnosti na naslov stalnega prebivališča v tujini, zato obrazca za glasovanje po pošti zanje ni. Na spletni strani je za izseljence le obrazec za glasovanje na volišču izven države stalnega prebivanja.
• Zakon o evidenci volne pravice
Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 98/2013 z 29.11.2013 objavljen nov Zakon o evidenci volilne pravice, katerega določbe se bodo pričele uporabljati šele devet mesecev po uveljavitvi (devet mesecev po 14. 12. 2013) razen določb 6. 7. in 8. člena, ki se nanašajo na vpisovanje volilne pravice državljanov Republike Slovenije in državljanov Evropske unije za volitve v evropski parlament ter izmenjave informacij med državami članicami kopije členov v priponki).
• Kdo lahko ali ne more voliti poslancev v Evropski parlament in kdo lahko ali kdo ne more kandidirati za poslanca v Evropski parlament?
Na podlagi volilne zakonodaje ima volilno pravico za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji vsak državljan Republike Slovenije, ki bo na dan glasovanja torej 25. maja 2014 dopolnil 18 let starosti.
Izjemoma ima pravico voliti, ne pa tudi pravico biti voljen, državljan, ki mu je bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti s pravnomočno sodno odločbo popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njegovo polnoletnost pred 9. 8. 2006, pristojno sodišče pa posebej ni odločilo o odvzemu pravice voliti in biti voljen.
Pravice voliti in pravice biti voljen pa nima državljan, ki je dopolnil 18 let starosti, pa mu je bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njegovo polnoletnost ter ni sposoben razumeti pomena, namena in učinkov volitev, sodišče pa je v postopku za odvzem poslovne sposobnosti ali podaljšanja roditeljske pravice čez polnoletnost posebej odločilo o odvzemu pravice voliti in biti voljen.
Prav tako nima volilne pravice za volitve v Evropski parlament državljan Republike Slovenije, ki je na podlagi lastne zahteve vpisan na volilni imenik v drugi državi članici Evropske unije (EU).

6. člen
(vpisovanje volilne pravice državljanov Republike Slovenije za volitve v Evropski parlament)
(1) Če državljan Republike Slovenije ministrstvo obvesti, da bo volilno pravico za volitve v Evropski parlament uresničeval v drugi državi članici Evropske unije oziroma če je ministrstvo s strani druge države članice Evropske unije obveščeno, da je državljan Republike Slovenije vpisan v evidenco volilne pravice oziroma v volilni imenik za volitve v Evropski parlament v drugi državi članici Evropske unije, državljanu Republike Slovenije v evidenci volilne pravice vpiše prenehanje volilne pravice za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji.
(2) Ministrstvo mora državljana Republike Slovenije obvestiti o prenehanju volilne pravice v Republiki Sloveniji.
(3) Prenehanje volilne pravice državljana Republike Slovenije za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji velja do izbrisa iz volilnega imenika druge države članice Evropske unije.
7. člen
(vpisovanje volilne pravice državljanov Evropske unije za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji)
(1) Ministrstvo mora najpozneje deset dni po razpisu volitev v Evropski parlament v Republiki Sloveniji o pogojih in podrobni ureditvi za uresničevanje aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Republiki Sloveniji obvestiti vse državljane Evropske unije.
(2) Državljan Evropske unije se vpiše v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji na podlagi zahteve.
(3) Državljan Evropske unije lahko vloži zahtevo za vpis v evidenco volilne pravice kadar koli, na ministrstvo.
(4) Zahteva vsebuje te podatke državljana Evropske unije:
1. osebno ime;
2. EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če EMŠO ni določen;
3. državljanstvo;
4. stalno prebivališče, če tega nima, pa začasno prebivališče v Republiki Sloveniji;
5. prebivališče v tujini;
6. podatke o državi in kraju oziroma volilni enoti, v kateri je bil nazadnje vpisan v volilni imenik v drugi državi članici Evropske unije, če jih pozna;
7. podpisano izjavo, da ima volilno pravico;
8. podpisano izjavo, da bo volilno pravico za volitve v Evropski parlament uresničeval v Republiki Sloveniji.
(5) Ob zahtevi mora volivec izkazati identiteto, predložiti dokazilo o državljanstvu in izjavo, da mu volilna pravica ni bila odvzeta. Kot dokazilo o državljanstvu države članice Evropske unije se štejejo potna listina, potrdilo o državljanstvu, izpisek o rojstvu ali drug identifikacijski dokument, če dokazuje državljanstvo volivca.
(6) O zahtevi državljana Evropske unije mora ministrstvo odločiti najpozneje v 30 dneh po prejemu zahteve. Utemeljenost zahteve se preveri skladno z 8. členom tega zakona. Če je zahteva za vpis v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji utemeljena in državljanu Evropske unije volilna pravica ni bila odvzeta, ministrstvo državljanu Evropske unije v evidenco volilne pravice vpiše podatek o obstoju volilne pravice. Če pogoji za vpis v evidenco volilne pravice niso izpolnjeni, ministrstvo zahtevo zavrne z odločbo.
(7) Ob vpisu ali njegovi zavrnitvi vpisa mora ministrstvo obvestiti državljana Evropske unije, državo, katere državljan je, in državo, v kateri je bil nazadnje vpisan v volilni imenik.
(8) Zoper odločbo iz šestega odstavka tega člena ni dovoljena pritožba, dovoljen pa je upravni spor. Tožba se lahko vloži na pristojno sodišče najpozneje v 24 urah po vročitvi odločbe. Sodišče mora o tožbi odločiti v 48 urah po prejemu. Če je zoper sodbo pristojnega sodišča dovoljena pritožba na vrhovno sodišče, se mora vložiti najpozneje v 24 urah po vročitvi sodbe. Vrhovno sodišče mora o pritožbi odločiti najpozneje v 48 urah po prejemu.